Contact Us

Reach Us

Peliyagoda Vidyalankara Pirivena,
Kelaniya , Sri Lanka.
 
Telephone 
+94112910364
+94112917645
Fax 
+94112914523
+94112917645

Email : info@vidyalankara.org